AQROLİZİNQ ASC TƏRƏFƏİNDƏN GÖSTƏRİLƏN AQROTEXNİKİ XİDMƏTLƏR Sıra nömrəsi Xidmətin növü Ölçü vahidi Qiyməti
1 Taxıl biçini 1 ha 30,00 NULL 2 Diskli mala çəkilməsi 1 ha 8,00 NULL 3 Rotasion mala ilə torpağın yumşaldılması 1 ha 16,00 NULL 4 Cərgəarası becərmədə kultivasiya işləri 1 ha 10,00 NULL 5 Çiyid (pambıq) səpini 1 ha 12,00 NULL 6 Şum aparılması (orta müqavimətli torpaqda) 1 ha, 22-27 sm 25,00 NULL 7 Şum aparılması (dəmyə və yumşaq torpaqda) 1 ha, 22-32 sm 24,00 NULL 8 Şum aparılması (suvarılan və bərk torpaqda) 1 ha, 27 sm 27,00 NULL 9 Səpin qabağı hamarlama işləri 1 ha 7,50 NULL 10 Qollu çiləyici ilə dərman çilənməsi 1 ha 10,00 NULL 11 Ventilyatorlu çiləyici ilə dərman çilənməsi 1 ha 12,00 NULL 12 Çala qazma işi 120 çala/gün 60,00 NULL 13 Ot, küləşin preslənməsi 1000 əd/gün 100,00 NULL 14 Yem bitkilərinin özüyeriyən otbiçənlə biçilməsi 1 ha 22,00 NULL 15 Yem bitkilərinin rotorlu otbiçənlə biçilməsi 1 ha 14,00 NULL 16 Dənli bitkilər toxumunun səpini 1 ha 10,00 NULL 17 Mineral gübrə verilməsi 1 ha 8,00 NULL 18 Pambıq yığımı 1 ha 60,00 NULL 19 Çuğundur çıxarılması 1 ha 60,00 NULL 20 Kartof basdırılması 1 ha 50,00 NULL 21 Kartof çıxarılması 1 ha 40,00 NULL